Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utileTelefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Acordul RM-CE privind facilitarea eliberării vizelor

Avantajele Acordului pentru cetăţenii Republicii Moldova

Acordul privind facilitarea eliberării vizelor a fost semnat cu scopul de a simplifica călătoriile cetăţenilor Republicii Moldova care intenţionează să se deplaseze în statele membre ale UE. Prin intrarea în vigoare a Acordului, sunt stabilite condiţii mai favorabile de recepţionare a vizelor decât cele existente până la momentul semnării Acordului. În paragrafele de mai jos se va efectua o analiză a avantajelor care sunt oferite de Acordul semnat la 10 octombrie 2007.

Actele care justifică scopul deplasării şi urmează a fi prezentate la misiunea diplomatică sau consulară pentru recepţionarea vizei

Pentru categoriile de persoane menţionate mai jos următoarele documente sunt necesare pentru justificarea scopului deplasării în UE:

Instrucţiunile de sus menţionează în repetate rânduri despre o solicitare scrisă care urmează a fi prezentată în procesul de solicitare a vizei. În sensul Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor, solicitarea scrisă cuprinde următoarele elemente:

Cerinţa generală de prezentare personală a solicitantului la ambasada sau consulatul UE pentru transmiterea formularului de viză şi documentelor justificative va rămîne neafectată. În cazurile individuale, când funcţionarul consular are dubii referitoare la scopurile deplasării cetăţeanului moldovean, intenţia aplicatului de a se reîntoarce în Republica Moldova sau mijloacele financiare pentru perioada deplasării, solicitantul de viză poate fi chemat la misiunea diplomatică sau oficiul consular pentru interviu adiţional. Cu titlu de excepţie, funcţionarul consular poate solicita documente adiţionale pe marginea cererii de viză.

Categoriile de persoane scutite de cerinţa de viză

În conformitate cu prevederile articolului 10 al Acordului privind facilitarea eliberării vizelor, cetăţenii Republicii Moldova care deţin paşapoarte diplomatice valabile pot intra, ieşi şi tranzita fără viză teritoriul statelor-membre ale UE. Această categorie de persoane poate sta pe teritoriul statelor membre UE pentru o perioadă de până la 90 de zile, în decurs de 180 de zile.

Modul de eliberare şi utilizare a paşapoartelor diplomatice ale Republicii Moldova este reglementat de către legislaţia naţională a Moldovei, şi sunt eliberate în exclusivitate de către MAEIE în vederea îndeplinirii unor misiuni diplomatice şi consulare sau altor funcţii oficiale peste hotare. Paşapoarte diplomatice se eliberează exclusiv de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene următoarelor categorii de persoane.

Paşaportul diplomatic este eliberat de către MAEIE numai pentru perioada deplasării în străinătate pentru realizarea obligaţiunilor de serviciu. Este strict interzisă utilizarea paşapoartelor diplomatice pentru scopuri personale. În urma întoarcerii în Republica Moldova, posesorul paşaportului este obligat să-l depoziteze în termen de 3 zile la Departamentul Afaceri Consulare. În cazul în care sunt încălcate regulile de utilizare a paşaportului diplomatic, MAEIE poate iniţia procedura de contravenţie administrativă contra acestei persoane, conform prevederilor articolului 190.1 al Codului din 29 martie 1985 cu privire la contravenţiile administrative.

Categoriile de cetăţeni ai Republicii Moldova care beneficiază de facilităţi la deplasare pe teritoriul statelor membre UE

Una dintre cele mai importante facilităţi oferite de către Acordul privind facilitarea eliberării vizelor este posibilitatea obţinerii vizelor pentru perioade îndelungate şi cu intrări multiple. În conformitate cu prevederile Acordului, anumite categorii de persoane vor putea recepţiona vize cu o valabilitate de până la 5 ani, 2 ani şi un an.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre UE eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de până la cinci ani, pentru următoarele categorii de persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova:

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre UE eliberează vize cu intrări multiple cu termen de valabilitate de până la un an pentru următoarele categorii de persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova, cu condiţia ca, în decursul anului precedent, aceştia să fi obţinut cel puţin o viză, să o fi utilizat în conformitate cu legislaţia privind intrarea şi şederea în statul vizitat şi să existe motive pentru solicitarea unei vize cu intrări multiple:

După cum a fost menţionat, pentru recepţionarea unei vize cu valabilitatea de până la un an nu este suficientă încadrarea în categoria persoanelor enumerat, de asemenea este obligatoriu ca în decursul anului precedent, persoana solicitantă să fi obţinut cel puţin o viză, să o fi utilizat în conformitate cu legislaţia privind intrarea şi şederea în statul vizitat şi să existe motive pentru solicitarea unei vize cu intrări multiple.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre UE eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de minim doi ani şi maxim cinci pentru categoriile de persoane menţionate la alineatul privind cetăţenii care au dreptul la vize cu termen de valabilitate de până la un an, cu condiţia ca, în decursul ultimilor doi ani, aceştia să fi utilizat vize cu intrări multiple de un an, în conformitate cu legislaţia privind intrarea şi şederea pe teritoriul statului vizitat şi motivele pentru solicitarea unei vize cu intrări multiple să fie încă valabile.

Termenul de valabilitate a vizelor va fi determinat de către funcţionarul consular UE în dependenţă de fiecare caz separat, dar în mod obligatoriu se va încadra în prevederile Acordului privind facilitarea eliberării vizelor. A se atrage atenţia asupra faptului, că textul acordului menţionează eliberarea vizelor până la 5 ani, 2 ani şi un an. Acest fapt nu înseamnă neapărat eliberarea vizelor pentru perioade maxime.

Termenele de examinare a cererilor de viză

Extinderea procesului de globalizare, dezvoltarea continuă a schimburilor economice dintre Moldova şi UE, consolidarea relaţiilor culturale, dorinţa tinerilor din Moldova de a studia la instituţiile de învăţământ superior din UE şi alte fenomene au generat necesitatea recepţionării vizelor cât de curând posibil şi fără careva obstacole. Prevederile Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor stabileşte termeni restrânşi de eliberare a vizelor care vor permite o planificare fără impedimente a călătoriei pe teritoriul statelor membre UE. Acordul conţine reglementări şi pentru cazuri excepţionale, când deplasarea este necesar a fi efectuată pe parcursul a câteva zile.

În conformitate cu articolul 7 al Acordului ambasadele şi consulatele UE iau o decizie privind cererea de eliberare a vizei în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea vizei.

Termenul pentru luarea deciziei privind cererea de viză se poate prelungi până la 30 de zile calendaristice în cazuri individuale, în special atunci când este necesară o analiză detaliată a cererii. Analiza detaliată presupune necesitatea verificării / confirmării unor date sau informaţii care la examinarea primară a dosarului de viză nu pot fi luate în consideraţie în mod definitiv.

Termenul pentru luarea deciziei privind cererea de viză se poate reduce la 2 zile lucrătoare sau mai puţin, în situaţii urgente. Situaţii urgente sunt determinate de către funcţionarul consular UE şi pot fi cazurile cum ar fi deplasarea la tratament medical, repatrierea cadavrelor rudelor decedate în UE, participarea la conferinţe etc.

Termenul de perfectare a vizei începe a curge din momentul când dosarul de viză este complet. În cazul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare care înregistrează solicitanţii de viză prin intermediul sistemelor de programări, perioada până la interviu nu este inclusă în termenul de examinare a cererilor de viză.

Taxele la perfectarea vizelor

În conformitate cu prevederile articolului 6 al Acordului, taxa pentru procesarea cererilor de viză depuse de cetăţenii Republicii Moldova este de 35 de Euro. Taxa în cauză este aplicabilă tuturor tipurilor de viză, turistice, de afaceri, tranzit, private etc., indiferent de durata de valabilitate şi numărul de intrări. Această taxă este una de excepţie în sistemul de vize al Uniunii Europene, deoarece pentru majoritatea ţărilor terţe taxa pentru examinarea solicitărilor de viză de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale UE este de 60 de Euro. De taxa de 35 Euro beneficiază doar un număr restrâns de state, printre care şi Moldova, care au semnat acorduri bilaterale cu CE privind facilitarea eliberării vizelor.

Deoarece taxa compensează numai costurile administrative de procesare a dosarului de viză, ea urmează a fi achitată când solicitarea de viză este prezentată la ambasadă sau consulat. În cazul când eliberarea vizei va fi refuzată, taxa nu va fi restituită solicitantului.

Taxa de 35 de Euro este aplicabilă nu numai atunci când cetăţeanul moldovean solicită viza de la ambasada sau consulatul UE acreditate numai pentru Republica Moldova, dar în toate cazurile de solicitare a vizelor UE de către cetăţenii moldoveni indiferent de locul aflării acestora şi misiunea diplomatică sau oficiul consular UE la care se aplică pentru viză. Exemplu practic: dacă cetăţeanul Republicii Moldova care domiciliază permanent la Sydney, Australia solicită viza pentru Portugalia la Ambasada portugheză de la Sydney, taxa pentru procesarea vizei va fi de 35 de Euro. Taxa de 35 de Euro de asemenea va fi solicitată şi în cazul în care cetăţeanul moldovean care studiază în SUA aplică pentru viză la Consulatul General al Olandei la New York.

De regulă, taxa pentru procesarea vizelor poate fi solicitată în Euro sau în valuta statului de reşedinţă, raportată la cursul la zi a valutei europene.

Suma de 35 de Euro poate fi achitată în cash direct la ambasadă sau consulat, ori poate fi achitată la un cont bancar deschis pe numele ambasadei sau consulatului. De asemenea, pot exista cazuri când misiunile diplomatice sau consulare UE pot solicita achitarea taxei pentru procesarea cererilor de viză prin check, order de plată sau alt instrument financiar. Modalitatea şi forma de achitare a taxei de 35 de Euro este stabilită de fiecare misiune diplomatică şi oficiul consular al UE în parte. Pentru informaţii suplimentare la acest subiect urmează a fi contactate ambasadele şi consulatele UE respective. Totodată, modalitatea şi forma de plată a taxei consulare nu poate genera necesitatea achitării unor sume suplimentare care vor depăşi sume de 35 de Euro.

Pot exista cazuri când misiunile diplomatice sau oficiile consulare UE vor solicita sau încuraja înaintarea cererilor de viză prin intermediul agenţiilor turistice sau companiilor de intermediari. Ca rezultat, solicitantul de viză va achita plăţi suplimentare taxei de 35 de Euro, care vor mări considerabil mijloacele financiare necesare pentru obţinerea vizei. Aşa genuri de acţiuni sunt contrare scopului Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor. Atît Comisia Europeană cât şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova nu recomandă achitarea taxelor suplimentare şi solicită înaintarea unei plângeri în acest sens, conform procedurii prevăzute la ultimul capitol al prezentului material informativ.

Categoriile de persoane care sunt scutite de taxe

Conţinutul prevederilor Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor, care se referă la categoriile de persoane scutite de plata taxelor pentru procesarea cererilor de viză, a fost elaborat în aşa mod încât să ea în consideraţie categorii variate de persoane care în mod obiectiv urmează să recepţioneze vize fără achitarea taxelor. În acest context, următoarele categorii de persoane sunt scutite de plata taxelor pentru procesarea cererilor de viză:

În mod suplimentar, legislaţia Uniunii Europene prevede cazuri de scutire totală sau parţioanlă a taxei pentru procesarea cererilor de viză, cazuri care nu sunt stipulate în Acordul între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor. Aceste cazuri sunt:

De asemenea, conform Instrucţiunilor Consulare Comune ale UE, în cazurile individuale, taxa pentru procesarea cererilor de viză poate fi anulată sau parţial redusă, atunci când acest fapt poate servi promovării intereselor culturale sau intereselor în domeniul politicii externe, dezvoltării de politici, sau altor domenii vitale de interes public sau pe motive umanitare.

Pentru clarificări suplimentare pe marginea posibilităţii de scutire sau reducere a taxei la procesarea cererilor de viză, pentru cazurile care nu sunt reglementate de către prevederile Acordului între RM şi CE privind facilitarea eliberării vizelor, urmează a fi contactate misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale UE ale statelor în care solicitantul intenţionează să se deplaseze.

Deşi România şi Bulgaria sunt parte la Acord, a fost convenit ca aceste state în mod individual să decidă asupra modului în care vor incasa taxe pentru eliberarea vizelor. Alineatul 3 al articolului 6 menţionează, că Bulgaria şi România, care sunt obligate să aplice acquis-ul Schengen, dar care nu eliberează încă vize Schengen, pot renunţa la taxele pentru procesarea cererilor de viză de scurtă şedere pentru cetăţenii Republicii Moldova, până la data, care urmează să fie determinată prin decizie a Consiliului, la care acestea pun în aplicare integral acquis-ul Schengen privind politica în domeniul vizelor. Pentru informaţii suplimentare privind taxele încasate de către România şi Bulgaria de la cetăţenii moldoveni la procesarea cererilor de viză urmează a fi contactate Ambasadele României şi Bulgariei la Chişinău (informaţia de contact a se vedea la capitolele de mai jos).

Specificul regimului de călătorii a cetăţenilor RM în statele membre ale UE înaintea intrării în vigoare a Acordului

Modalitatea de eliberare a vizelor pentru cetăţenii Republici Moldova de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare UE, până la intrarea în vigoare a Acordului privind facilitarea eliberării vizelor, nu era reglementată de către un cadrul juridic bilateral unic, adică de un act normativ conţinutul căruia să fie stabilit de comun acord de către părţi (Moldova şi UE). În schimb, acest domeniu a fost reglementat de către legislaţia comunitară europeană şi legislaţia internă a fiecărui stat în parte.

Din cauza reglementării diverse a procesului de recepţionare a vizelor, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale UE înaintau cerinţe diferite faţă de cetăţenii moldoveni, cerinţe care, mai mult sau mai puţin, nu erau armonizate.

Din punct de vedere a documentelor care confirmau scopul călătoriei şi urmau a fi prezentate la ambasadele sau consulatele UE, lipseau careva instrucţiuni exprese privind cerinţele faţă de forma şi conţinutul acestora. Mai mult ca atât, divergenţele între cerinţele diferitor ambasade şi consulate UE generau neclarităţi privind documentele confirmătoare care urmau a fi prezentate. De asemenea, nu exista un act normativ accesibil în mod direct publicului larg care putea fi consultat de către solicitanţii de viză în vederea verificării corectitudinii cerinţelor funcţionarilor consulari UE faţă de documentele care urmau să confirme scopul călătoriei.

Termenul de examinare a cererilor de viză varia de la o misiune diplomatică la alta în dependenţă de volumul de muncă şi complexitatea procedurii de coordonare cu autorităţile imigraţionale sau de drept ale statului de destinaţie.

Din punct de vedere a valabilităţii vizelor, Ambasadele şi Consulatele UE, de regulă eliberau vize pentru o perioada strict determinată numai pentru perioada deplasării. Eliberarea vizelor cu valabilitate extinsă prezenta o excepţie şi se aplica de regulă în cazurile funcţionarilor de stat de rang înalt. Practici similare erau efectuate în coraport şi cu numărul de intrări. În majoritatea cazurilor se eliberau vize cu intrare unică sau intrări duble, perfectarea vizelor cu intrări multiple fiind o excepţie.

Ca şi în cazul Acordului între RM şi UE privind facilitarea eliberării vizelor, taxa consulară achitată de către solicitanţi la recepţionarea vizelor până la 01 ianuarie 2008 a constituit 35 de Euro. Totodată, categorii de cetăţeni, cum ar fi rudele apropiate care vizitează cetăţeni moldoveni care rezidă în mod legal; elevii; studenţii instituţiilor universitare şi postuniversitare şi profesorii însoţitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională; persoanele cu handicap şi persoanele care le însoţesc; persoanele care călătoresc în scopuri umanitare, inclusiv pentru urmarea unui tratament medical urgent şi persoana însoţitoare; persoanele care participă la funeraliile unei rude apropiate sau vizitează o rudă apropiată care este grav bolnavă; participanţii la evenimente sportive internaţionale şi persoane care îi însoţesc în calitate profesională; persoanele care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice; participanţii la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite şi alte localităţi; jurnaliştii; pensionarii; conducătorii auto care prestează servicii de transport internaţional de mărfuri şi pasageri, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova; membrii personalului de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice şi locomotiv; membrii profesiilor liberale care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe şi simpozioane, seminare sau alte evenimente similare, nu beneficiau de scutire de taxă la solicitarea vizei aşa cum prevede Acordul.

Pe lângă faptul, că regimul de vize cu UE până la intrarea în vigoare a Acordului între RM şi UE privind facilitarea eliberării vizelor, nu prevedea careva facilităţi la deplasare, acesta nu stipula nici călătoria în spaţiul UE fără necesitatea posedării vizei.

Până la intrarea în vigoare a Acordului privind facilitarea eliberării vizelor, nu exista un mecanism de monitorizare şi implementare a regimului de călătorii.

De către părţile interesate nu a fost instituit un careva comitet sau comisie în cadrul cărora să fie discutate dificultăţile pe care le întâmpină cetăţenii moldoveni la recepţionarea vizelor UE sau înaintate propuneri privind ameliorarea condiţiilor de călătorii existente. Lipsa unui organism în cadrul căruia ar fi examinate subiectele de interes comun în domeniul eliberării vizelor pentru UE a avut drept consecinţă cooperarea insuficientă în vederea, în primul rând a creării condiţiilor pentru călătoriilor fără impedimente a naţionalilor moldoveni în UE şi, în al doilea rând, consolidării securităţii frontierelor UE.

Pentru analizarea avantajelor Acordului din 10 octombrie 2007 între Republica Moldova şi CE privind facilitarea eliberării vizelor care a intrat în vigoare la 01 ianuarie 2008, a se vedea licta de mai jos.