Consulatul General al Republicii Moldova la Milano (Republica Italiană)

Linkuri utile

Privatization

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Milano: +39 3206108989
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Taxe Consulare

pdf[168 Kb]
Legea privind taxele consulare

Taxa consulară se încasează pentru:

Care sînt taxele pentru acoperirea cheletuielilor aferente

Persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă şi cheltuielile aferente suportate de Consulat, în urma prestării serviciilor consulare. Plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente nu se atribuie la taxele consulare şi nu se includ în acestea.

Mărimea plăţii pentru cheltuielile aferente este aprobată de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la propunerea Consulatului, şi stabilită ulterior aprobării prin Ordinul Misiunii. În cazul prestării serviciilor consulare scutite de taxă consulară taxa pentru cheltuielile aferente nu se încasează.

pdf[90,6 Kb]
Taxe Aferente

Serviciile consulare scutite de taxă consulară

Taxa consulară nu se încasează:

Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;

În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, directorul Departamentului afaceri consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.

Restituirea taxei consulare

Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată.Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie. Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Consulat într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Lista integrală a serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova şi cuantumul taxelor consulare aplicate din 24.12.2010


Nr.
crt.
Serviciul Tariful,
în Euro
I. Perfectarea vizelor de intrare/ieşire în/din RM
1 Tip A – viză de tranzit aeroportuar 20
2 Tip B - viză de tranzit 40
3 Tip C - viză de scurtă şedere 60
4 Tip D - viză de lungă şedere 80
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
1 Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova 40
2 Introducerea datelor copilului în paşaportul părintelui
(cu sau fără aplicarea fotografiei copilului)
10
3 Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv 150
4 Eliberarea titlului de călătorie 20
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1 Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 10
2 Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 300
3 Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 10
4 Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 50
5 Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 10
6 Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 50
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1 Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 50
2 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă 250
3 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 50
4 Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei 150
5 Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 20
6 Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 20
V. Îndeplinirea actelor notariale
1 Autentificarea procurii:  
       a) în numele persoanei fizice 30
       b) în numele persoanei juridice 60
2 Autentificarea testamentului 30
3 Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj 100
4 Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale 50 (pentru fiecare lună)
5 Legalizarea semnăturilor de pe documente 10
6 Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele 2 (pentru
o pagină)
7 Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele 10 (pentru
o pagină)
8 Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:  
       a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc 20
       b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie 10
       c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului 15
9 Primirea documentelor la păstrare 20 (pentru fiecare lună)
10 Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 10
11 Întocmirea protestelor de mare 30
12 Asigurarea probelor 50
13 Alte acte notariale 50
VI. Legalizarea consulară
1 Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova  
       a) pentru persoane fizice 30
       b) pentru persoane juridice 60
VII. Alte acţiuni consulare
1 Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova 30
2 Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte 30